Pravila delovanja kluba

Temeljna pravila delovanja kluba so zapisana v temeljni ustanovni listini kluba – statutu (Standard Rotary Club Constitution). Statut kluba odraža delovanje kluba; vključno z odgovornostmi funkcionarjev in članov, namen in naloge kluba, strukturo organov kluba in volitve, obveznosti članov, pravila za sprejem novih članov, finančno in materialno poslovanje kluba ter prenehanje kluba.

Poslanstvo kluba je seveda v dobrodelnosti in pomoči vsem, ki to potrebujejo. Še posebne pozornosti so deležni mladi. Koprski rotarijci namensko zbirajo sredstva za štipendije in jih donirajo šolajoči mladini skladno s Pravilnikom.

PRAVILNIK  Rotarijskega kluba KOPER za podeljevanje štipendij

1. člen
O razpisu štipendij odloča UO na predlog predsednika, o podeljevanju pa odloča UO na priporočilo Komisije za poklicne dejavnosti.
UO odloča tudi o odpovedi štipendijske pogodbe.
UO lahko sklene, da se o podelitvi odloči tudi po konzultaciji vseh članov na rednem srečanju kluba.

Štipendiranje teče kot kontinuirana dejavnost kluba, glede na možnosti kluba, in se vedno programira dolgoročno.
Štipendija se praviloma podeli osebi, ki nima možnosti pridobiti potrebnih sredstev drugje.

2. člen
Štipendija se lahko razpiše in podeli osebi za srednješolsko in/ali univerzitetno izobraževanje z naslednjimi nameni:

  • štipendiranje osebe, ki je socialno šibka,
  • štipendiranje osebe s posebnimi potrebami,
  • štipendiranje osebe, ki je izjemno nadarjena na področju znanosti, kulture ali športa, v širokem pomenu teh izrazov.

Štipendija se praviloma podeli za enoto izobraževanja in/ali program izobraževanja. Praviloma se ne podeli za manj kot en semester in ne več kot 4 leta ter praviloma za izobraževanje na določeni izobraževalni ustanovi.

Štipendija se lahko podeli tudi kot pomoč pri določenem ožjem projektu, npr. izobraževalni seminar.

3. člen
Pri podelitvi štipendije se določi oseba, namen, znesek in način oz. roki plačil.
Praviloma je štipendija mesečna, lahko pa je tudi enkratna, trimesečna ali polletna.
Štipendija lahko pokrije vse potrebe štipendiranca za določen program ali pa le del teh potreb.
Štipendija je lahko namenjena za preživljanje štipendiranca in/ali za plačila šolnin.

4. člen
O štipendiji se sklene pogodba.
V pogodbi se določi najmanj namen štipendije, znesek, obveznosti kluba, obveznosti štipendiranca in sankcije za kršitev pogodbe.
Obveznosti štipendiranca so praviloma redno izpolnjevanje obveznosti izobraževanja in redno poročanje klubu o tem.
Štipendiranec mora o izpolnjevanju obveznosti klubu poročati z listinami in vsaj enkrat letno osebno poročati o poteku izobraževanja.
V pogodbi o štipendiranju mora biti določeno, da v primeru nespoštovanja določb štipendijske pogodbe glede izobraževanja in/ali poročanja o tem, ali če se odkrije, da je štipendija pridobljena na podlagi lažnih ali zavajajočih podatkov, takoj preneha obveznost kluba do plačevanja štipendije po odredbi UO. UO lahko sklene, da se v tem primeru pogodba tudi odpove.
Pogodba o štipendiranju se lahko odpove tudi, če je štipendiranec pravnomočno izključen iz izobraževalne ustanove, ali kot športnik pravnomočno suspendiran zaradi dopinga, ali če štipendiranec s svojim obnašanjem povzroči hudo škodo ugledu in slovesu kluba ali rotarijstva.

5. člen
Ta pravilnik velja z dnem sprejema na skupščini kluba, ki se označi v zaključku.
Ta pravilnik se lahko spremeni ali dopolni na letni skupščini kluba.

 

Predsednica kluba
Andreja Rihter

Koper, 13. December 2016